Ubezpieczenia - koszty leczenia

KL, NNW, BAGAŻ, OC, CHOROBY PRZEWLEKŁE, COVID 19
BEZPIECZNE PODRÓŻE / WARUNKI UBEZPIECZENIA

 

IMPREZY ORGANIZOWANE ZA GRANICĄ 

Wszyscy uczestnicy imprez organizowanych przez Wygoda Travel Sp. z o.o.
(wyjazdy zagraniczne) ubezpieczeni są  w SIGNAL IDUNA Polska TU S.A  w ramach polisy zbiorowej w wariancie:

 

PAKIET PODSTAWOWY OBEJMUJE - zawsze w cenie Twojego wyjazdu:

W tym ubezpieczniu otrzymujesz również:
Assistance rozszerzone - w przypadkach wyszczególnionych w OWU - sprawdź warunki ubezpieczenia w tym między innymi:

 

UWAGA! OKRES UBEZPIECZENIA: Jeśli planują Państwo dłuższą trasę dojazdu lub powrotu należy wykupić dodatkowe ubezpieczenia KL, NNW, Bagaż pokrywające ekstra dni podróży.
Ochrona ubezpieczeniowa i odpowiedzialność SIGNAL IDUNA rozpoczyna się zgodnie z datami imprezy turystycznej, a ponadto:
1) w przypadku ubezpieczenia kosztów leczenia, pomocy prawnej oraz odpowiedzialności cywilnej ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się w momencie przekroczenia granicy Polski przy wyjeździe, a kończy się w momencie przekroczenia granicy przy powrocie do Polski
2) w przypadku ubezpieczenia następstw Nieszczęśliwych Wypadków i Bagażu ochrona ubezpieczeniowa SIGNAL IDUNA rozpoczyna się z chwilą rozpoczęcia podróży, tj. z chwilą opuszczenia miejsca zamieszakania przez Ubezpieczonego, koniec ochrony następuje w momencie zakończenia podróży – powrót Ubezpieczonego do miejsca zamieszakania (ochrona ubezpieczeniowa na terytorium Polski obejmuje tylko pierwsze 24 godziny podróży, natomiast po przekroczeniu granicy trwa nieprzerwanie aż do momentu zakończenia podróży),
3) w przypadku osób rozpoczynających podróż z kraju innego niż Polska, ochrona ubezpieczeniowa w przypadku wszystkich rodzajów ubezpieczeń rozpoczyna się w momencie przekroczenia granicy kraju wyjazdu i kończy się w momencie przekroczenia tejże granicy przy powrocie.

 


UWAGA: BARDZO PROSIMY O DOKŁADNE PRZECZYTANIE PONIŻSZYCH INFORMACJI

Nie ryzykuj i wykup pełne ubezpieczenie narciarza w wariancie: 

PAKIET REKOMENDOWANY lub PAKIET SUPER, które rozszerzają wariant podstawowy m.in. o:

Warianty REKOMENDOWANY i SUPER uchronią przed sytuacją gdy suma ubezpieczenia podstawowego nie pokryje wszystkich kosztów związanych z leczeniem zagranicą zgodnie z zapisami Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Bezpieczne Podróże zatwierdzone uchwałą nr 42/Z/2021 Zarządu SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. z dnia 19.07.2021 r. oraz Dokumentem Zawierającym Informacje o Produkcie Ubezpieczeniowym. Ubezpieczenie podstawowe jest przygotowane na sumy minimalne.

DLATEGO! sugerujemy rozszerzenie ubezpieczenia o PAKIET REKOMENDOWANY lub PAKIET SUPER. 
Pakiety zostały przygotowane specjalnie z myślą o naszych klientach i obejmują również jazdę poza wytyczonymi trasami narciarskimi.
 

PAKIET REKOMENDOWANY możesz dokupić w trakcie dokonywania rezerwacji online lub poprzez kontakt z biurem do 2 dni przed wyjazdem.

PAKIET REKOMENDOWANY 
- tylko 1,25 EUR/os./dzień

rozszerza zakres ubezpieczenia podstawowego dodatkowo:

PAKIET SUPER możesz dokupić w trakcie dokonywania rezerwacji online lub poprzez kontakt z biurem do 2 dni przed wyjazdem.

PAKIET SUPER 
- tylko 2,5 EUR/os./dzień 

podnosi zakres ubezpieczenia podstawowego dodatkowo :

 • do 35 000 EUR - KL (koszty leczenia, zakres obejmuje równiez wypadki zwiazane z uprawianiem sportów ekstremalnych)
 • do 7 000 EUR - KR (koszty ratownictwa zawarte w KL)
 • 2 500 PLN - bagaż, sprzęt sportowy - sprawdź warunki
 • 15 000 PLN - NNW (następstwa nieszczęśliwych wypadków)
 • 30 000 EUR - OC (odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym oraz w związku z amatorskim uprawianiem sportów zimowych 50% sumy gwarancyjnej OC oraz 25% sumy gwarancyjnej OC w zakresie szkód rzeczowych).

Ochroną ubezpieczeniową dodatkowo  jest objęte ryzyko związane z uprawianiem sportów ekstremalnych m.in. jazda poza wyznaczonymi trasami, jazda po muldach, skoki narciarskie, alpinizm, oraz ryzyko zaostrzenia choroby przewlekłej.

 • do 100 000 EUR - KL (koszty leczenia, zakres obejmuje równiez wypadki zwiazane z uprawianiem sportów ekstremalnych)
 • do 10 000 EUR - KR (koszty ratownictwa zawarte w KL)
 • 3 000 PLN - bagaż, sprzęt sportowy - sprawdź warunki
 • 30 000 PLN - NNW (następstwa nieszczęśliwych wypadków)
 • 3 000 EUR - pokrycie kosztów  przedłużonego pobytu w przypadku skierowania na kwarantannę/izolację*
 • 50 000 EUR - OC (odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym oraz w związku z amatorskim uprawianiem sportów zimowych 50% sumy gwarancyjnej OC oraz 25% sumy gwarancyjnej OC w zakresie szkód rzeczowych).

Ochroną ubezpieczeniową dodatkowo  jest objęte ryzyko związane z uprawianiem sportów ekstremalnych m.in. jazda poza wyznaczonymi trasami, jazda po muldach, skoki narciarskie, alpinizm, oraz ryzyko zaostrzenia choroby przewlekłej. 

*Klauzula ubezpieczenia kwarantanny/izolacji: Na mocy niniejszej klauzuli, pod warunkiem opłacenia dodatkowej składki, do przedmiotu ubezpieczenia kosztów leczenia i assistance Ubezpieczonego, który przebywając za granicą Kraju Zamieszkania został objęty obowiązkową kwarantanną lub Izolacją, włączone są udokumentowane koszty przedłużonego pobytu Ubezpieczonego obejmujące koszty zakwaterowania, wyżywienia (z wyłączeniem napojów alkoholowych) oraz transportu do kraju zamieszkania (jeżeli wcześniej zaplanowany środek transportu nie mógł być wykorzystany). SIGNAL IDUNA pokrywa koszty przedłużonego pobytu Ubezpieczonego: maksymalnie do kwoty 1 000 EUR

Warunkiem ubiegania się o zwrot kosztów przedłużonego pobytu Ubezpieczonego jest przedłożenie wraz z formularzem zgłoszenia roszczenia, dowodów poniesionych kosztów (np. rachunków) oraz potwierdzenie skierowania na Obowiązkową kwarantannę/ Izolację wydanego przez lekarza lub służby sanitarno-epidemiologiczne.

Przy odpowiedzialności cywilnej tzw. OC w życiu prywatnym górna granica odpowiedzialności w Pakiecie Rekomencowanym  wynosi 30 000 EUR. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego w życiu prywatnym podczas jego podróży za szkody na osobie i szkody rzeczowe wyrządzone osobom trzecim, do naprawienia których Ubezpieczony jest zobowiązany w myśl przepisów prawa kraju, w którym wyrządził szkodę. 
W zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej SIGNAL IDUNA odpowiada za zdarzenia związane z amatorskim, uprawianiem sportów, a także, za zdarzenia powstałe w wyniku uprawiania sportów zimowych i ekstremalnych - sprawdź warunki.

W przypadku szkód będących następstwem amatorskiego uprawiania sportu lub uprawiania sportów zimowych i ekstremalnych objętych umową ubezpieczenia odpowiedzialność SIGNAL IDUNA jest ograniczona do wysokości 50% sumy gwarancyjnej OC w zakresie szkód osobowych oraz do wysokości 25% sumy gwarancyjnej OC w zakresie szkód rzeczowych.

Przy odpowiedzialności cywilnej tzw. OC w życiu prywatnym górna granica odpowiedzialności w Pakiecie SUPER wynosi 50 000 EUR. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego w życiu prywatnym podczas jego podróży za szkody na osobie i szkody rzeczowe wyrządzone osobom trzecim, do naprawienia których Ubezpieczony jest zobowiązany w myśl przepisów prawa kraju, w którym wyrządził szkodę. 

W zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej SIGNAL IDUNA odpowiada za zdarzenia związane z amatorskim, uprawianiem sportów, a także, za zdarzenia powstałe w wyniku uprawiania sportów zimowych i ekstremalnych - sprawdź warunki.

W przypadku szkód będących następstwem amatorskiego uprawiania sportu lub uprawiania sportów zimowych i ekstremalnych objętych umową ubezpieczenia odpowiedzialność SIGNAL IDUNA jest ograniczona do wysokości 50% sumy gwarancyjnej OC w zakresie szkód osobowych oraz do wysokości 25% sumy gwarancyjnej OC w zakresie szkód rzeczowych.

Składka na dodatkowe ubezpieczenie PAKIET REKOMENDOWANY jest uzależniona od długości wyjazdu i każdorazowo widoczna w formularzu rezerwacyjnym przy zakładaniu rezerwacji. Przy imprezie turystycznej 10 dniowej dopłata 12,5 EUR/os., 8 dniowej dopłata 10 EUR/os.

Składka na dodatkowe ubezpieczenie PAKIET SUPER jest uzależniona od długości wyjazdu i każdorazowo widoczna w formularzu rezerwacyjnym przy zakładaniu rezerwacji. Przy imprezie turystycznej 10 dniowej dopłata 25 EUR/os., 8 dniowej dopłata 20 EUR/os.                                 

 

Ogólne Warunki Ubezpieczenia SIGNAL IDUNA Bezpieczne Podróże -  zatwierdzone uchwałą nr 42/Z/2021 Zarządu SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. z dnia 19.07.2021 r. oraz Dokument Zawierający Informacje o Produkcie Ubezpieczeniowym. - (pobierz)

 

Przykłady szkód (zdarzeń/wypadków) i orientacyjne koszty związane z ich likwidacją - dane SIGNAL IDUNA.
 

Przypadki Miejsce Koszt Ostateczna wartość
Ubezpieczony podczas jazdy na nartach wypadł z trasy i zderzył się z drzewem. WŁOCHY Koszt transportu helikopterem 4000 EUR, hospitalizacja 70 210 PLN, karetka na lotnisko i powrót air ambulansem 53 464 PLN.
Koszty przekraczające sumę ubezpieczenia 20 000 EUR pakietu podstawowego.
140 954
PLN
Ubezpieczona upadła podczas jazdy na nartach. Poważne złamanie. WŁOCHY Transport helikopterem ze stoku 5.000 EUR, transport ambulansem do Polski na operację około 10.000 PLN 31 500
PLN
Ubezpieczony złamał nogę podczas jazdy na nartach. AUSTRIA Koszty leczenia (operacja, hospitalizacja) 9.300 EUR, transport helikopterem 4.500 EUR. 58 510
PLN
Ubezpieczony zerwał więzadła podczas jazdy na nartach. AUSTRIA Wypadek na nartach, zerwanie wiązadła w kolanie (hospitalizacja, operacja, transport do kraju) 41 000
PLN
Ubezpieczony - wypadek na stoku, złamanie kręgosłupa. WŁOCHY Wypadek na stoku, złamanie kręgosłupa (transport helikopterem, hospitalizacja, transport do kraju).
Koszty przekraczające sumę ubezpieczenia 20 000 EUR pakietu podstawowego.
141 000
PLN
Ubezpieczony - uraz głowy w wyniku upadku, śpiączka. WŁOCHY

Uraz głowy w wyniku upadku, śpiączka (hospitalizacja, transport do kraju w asyście lekarza). 
Koszty przekraczające sumę ubezpieczenia 20 000 EUR pakietu podstawowego.

162 000
PLN

 

Definicje:

Sporty zimowe: amatorsko uprawiane na oznakowanych trasach do tego przeznaczonych dyscypliny sportowe, których lista znajduje się w Załączniku nr 3 do OWU.

Sporty ekstremalne: amatorskie lub Wyczynowe Uprawianie Sportu, w dyscyplinach które wymagają ponadprzeciętnych umiejętności, odwagi i działania w warunkach dużego ryzyka (pełna lista sportów objętych ochroną znajduje się w Załączniku nr 3) oraz uczestniczenie w Ekspedycjach do miejsc charakteryzujących się ekstremalnymi warunkami klimatycznymi lub przyrodniczymi (bieguny, busz, dżungla, tereny lodowcowe lub śnieżne wymagające użycia sprzętu asekuracyjnego, obszary pustynne).

Choroba przewlekła: wszelkie zaburzenie lub odchylenie od normy, które ma jedną lub więcej spośród następujących cech: jest trwałe, pozostawia po sobie inwalidztwo, spowodowane jest nieodwracalnymi zmianami patologicznymi, wymaga specjalnego postępowania rehabilitacyjnego, wymaga długiego okresu nadzoru, obserwacji, leczenia czy opieki. Leczona jest w sposób stały lub okresowy.

Klauzula ubezpieczenia kwarantanny/ izolacji: Na mocy niniejszej klauzuli, pod warunkiem opłacenia dodatkowej składki, do przedmiotu ubezpieczenia kosztów leczenia i assistance Ubezpieczonego, który przebywając za granicą Kraju Zamieszkania został objęty Obowiązkową kwarantanną lub Izolacją, włączone są udokumentowane koszty przedłużonego pobytu Ubezpieczonego obejmujące koszty zakwaterowania, wyżywienia (z wyłączeniem napojów alkoholowych) oraz transportu do Kraju zamieszkania (jeżeli wcześniej zaplanowany środek transportu nie mógł być wykorzystany). SIGNAL IDUNA pokrywa koszty przedłużonego pobytu Ubezpieczonego: maksymalnie do kwoty 1 000 EUR

Warunkiem ubiegania się o zwrot kosztów przedłużonego pobytu Ubezpieczonego jest przedłożenie wraz z formularzem zgłoszenia roszczenia, dowodów poniesionych kosztów (np. rachunków) oraz potwierdzenie skierowania na Obowiązkową kwarantannę/ Izolację wydanego przez lekarza lub służby sanitarno-epidemiologiczne.

Obowiązkowa kwarantanna: odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie Sars-Cov-1 lub Sars-Cov-2 z ich mutacjami, na podstawie skierowania na kwarantannę przez lekarza lub służby sanitarno-epidemiologiczne, w celu zapobieżenia szerzeniu się choroby. Za kwarantannę nie uważa się obowiązkowej kwarantanny nakładanej przez władze lokalne na podróżnych przekraczających granicę kraju docelowego podróży oraz krajów tranzytowych na trasie podróży.

Izolacja: odosobnienie pacjenta z dodatnim wynikiem badania w kierunku Sars-Cov-1 lub Sars-Cov-2 z ich mutacjami, który nie wymaga hospitalizacji ze względu na stan zdrowia. Izolacja jest potwierdzana skierowaniem wydanym przez odpowiednie służby sanitarno-epidemiologiczne kraju pobytu oraz pozytywnym wynikiem testu.

W sezonie zimowym ubezpieczenie obejmuje także ewentualne wypadki na stoku związane z amatorskim uprawianiem narciarstwa zjazdowego na wyznaczonych trasach. UWAGA: ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania osobom, które uległy wypadkowi pod wpływem alkoholu i/lub środków odurzających. 

Zalecamy zabranie EUROPEJSKIEJ KARTY UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO.

Informacje na temat karty NFZ:225726000 / www.nfz.gov.pl


IMPREZY ORGANIZOWANE W POLSCE

Wszyscy uczestnicy (obywatele Polski) imprez organizowanych przez WYGODA na terenie Polski ubezpieczeni są w ramach polisy zbiorowej – w TU Signal Iduna na kwotę:


Ważne informacje dotyczące ubezpieczenia:

Więcej szczegółów na www.signal-iduna.pl lub poprzez kontakt bezpośredni z naszym biurem.
 

 Instrukcja Postepowania dla Ubezpieczonych - dotyczy ubezpieczenia KL, NNW, bagaż - Signal Iduna - zobacz więcej

 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Bezpieczne Podróże - SIGNAL IDUNA - zobacz więcej