Ubezpieczenie - koszty rezygnacji

Koszty Imprezy Turystycznej / COVID 19 + KWARANTANNA
BEZPIECZNE REZERWACJE / WARUNKI UBEZPIECZENIA

Zalecamy Państwu opcjonalne ubezpieczenie od kosztów rezygnacji dające możliwość zwrotu 100% wartości imprezy turystycznej*.

TO UBEZPIECZENIE możesz dokupić wyłącznie w trakcie dokonywania rezerwacji online lub poprzez kontakt z biurem w dniu założenia rezerwacji.

 

Proponujemy ubezpieczenie w dwóch wariantach:

1) Koszty rezygnacji z imprezy turystycznej + kwarantanna COVID19
kod RG18_3 / koszt +4.49% do ceny imprezy turystycznej 

2) Koszty rezygnacji z imprezy turystycznej z przerwaniem + kwarantanna COVID19
kod RGRGS18_3 / +6.82% do ceny imprezy turystycznej


Proszę zwróć uwagę na ten zapis:

Z odpowiedzialności SIGNAL IDUNA wyłączone są rezygnacja z podróży oraz przerwanie uczestnictwa w imprezie turystycznej z przyczyn wymienionych w § 11 dotyczące Ubezpieczonego, Współuczestnika podróży bądź osób im bliskich. - zobacz strona 15 

Kim jest osoba bliska?

Kim jest współuczestnik podróży?


Do przedmiotu i zakresu ubezpieczenia przy ubezpieczeniu rezygnacji z podróży lub przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej  włączone są koszty rezygnacji wynikające z powodu:

Epidemii choroby zakaźnej Sars-Cov-1 lub Sars-Cov-2 z ich mutacjami,
Pandemii Sars-Cov-1 lub Sars-Cov-2 z ich mutacjami,

w sytuacji:

a) Nagłego zachorowania Ubezpieczonego, Współuczestnika podróży, Dzieci Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży potwierdzonego diagnozą medyczną,
b) Śmierci Ubezpieczonego, Współuczestnika podróży lub Osób im bliskich.
c) Obowiązkowej kwarantanny/izolacji 

d) Odmowy wpuszczenia na pokład samolotu Ubezpieczonego, Współuczestnika podróży, DzieciUbezpieczonego lub Współuczestnika podróży, w przypadku rezygnacji z imprezy turystycznej - jeśli obejmują one także przelot z powodu wystąpienia temperatury równej lub wyższej niż 38 stopni Celsjusza oraz objawów infekcji wskazujących na zakażenie Sars-Cov-1 lub Sars-Cov-2 z ich mutacjami. Warunkiem ubiegania się o zwrot kosztów jest przedłożenie wraz z formularzem zgłoszenia roszczenia oświadczenia wystawionego przez lekarza służb medycznych lotniska.

Ubezpiecznie od rezygnacji obejmuje również ryzyko związane z następstwem chorób przewlekłych stwierdzonych przed zawarciem umowy ubezpieczenia u Ubezpieczonego, Współuczestnika podróży lub osób im bliskich.

Powyższa klauzula została wprowadzona zgodnie z §1 ust. 3 Ogólnych Warunków Ubezpieczenia KOSZTÓW IMPREZY TURYSTYCZNEJ Bezpieczne Rezerwacje zatwierdzonych uchwałą nr 48/Z/2018 Zarządu SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z dnia 30.08.2018 r. zmienionych aneksem nr 1 z dnia 16.04.2020 r.

Posiadając ubezpieczenie od rezygnacji, przysługuje zwrot do 100 % poniesionych kosztów imprezy turystycznej*  jeśli zaistnieje powód rezygnacji określony Ogólnych Warunków Ubezpieczenia KOSZTÓW IMPREZY TURYSTYCZNEJ Bezpieczne Rezerwacje zatwierdzonych uchwałą nr 48/Z/2018 Zarządu SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z dnia 30.08.2018 r. zmienionych aneksem nr 1 z dnia 16.04.2020 r.

*Koszt imprezy turystycznej to = cena imprezy turystycznej - kwota/stawka za ubezpieczenie "Bezpieczne rezerwacje".


Definicje:

  1. Epidemia choroby zakaźnej – wystąpienie na danym obszarze zakażeń lub zachorowań na chorobę zakaźną w liczbie wyraźnie większej niż we wcześniejszym okresie albo wystąpienie zakażeń lub chorób zakaźnych dotychczas niewystępujących. Epidemia choroby zakaźnej jest ogłaszana w środkach masowego przekazu, w formie zaleceń, ostrzeżeń lub komunikatów przez władze państwowe kraju docelowego podróży lub Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej lub Główny Inspektorat Sanitarny lub Światową Organizację Zdrowia lub inne organy krajowe lub międzynarodowe.
  2. Pandemia – Epidemia choroby zakaźnej występująca na obszarze części kontynentu, kilku kontynentów lub całego świata; Pandemię ogłasza Światowa Organizacja Zdrowia.
  3. Obowiązkowa kwarantanna – odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie Sars-Cov-1 lub Sars-Cov-2 z ich mutacjami, w celu zapobieżenia szerzeniu się choroby. Za kwarantannę nie uważa się obowiązkowej kwarantanny nakładanej przez władze lokalne na podróżnych przekraczających granicę kraju docelowego podróży, krajów tranzytowych na trasie podróży lub podróżnych powracających do kraju zamieszkania. Kwarantanna jest potwierdzana skierowaniem wydanym przez odpowiednie służby.
  4. Izolacja - odosobnienie pacjenta z dodatnim wynikiem badania w kierunku Sars-Cov-1 lub Sars-Cov-2 z ich mutacjami (również w warunkach domowych), który po zbadaniu przez lekarza nie wymaga hospitalizacji ze względu na stan zdrowia. Izolacja jest  potwierdzana skierowaniem wydanym przez odpowiednie służby.
  5. Dzieci – osoby (również przysposobione), które w dniu rozpoczęcia imprezy turystycznej  nie ukończyły 18 roku życia, wskazane w jednej umowie z biurem podróży i zakwaterowane razem z rodzicami lub w oddzielnym pokoju.

OKRES UBEZPIECZENIA - OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ - OKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ochrona ubezpieczeniowa i odpowiedzialność SIGNAL IDUNA, rozpoczyna się z pierwszym dniem okresu ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż:
- następnego dnia po dniu zawarcia umowy ubezpieczenia – w przypadku ubezpieczenia rezygnacji z podróży,
- z momentem rozpoczęcia imprezy turystycznej, nie wcześniej jednak niż dnia następnego po dniu zawarcia umowy ubezpieczenia – w przypadku ubezpieczenia przerwania imprezy turystycznej.
Ochrona ubezpieczeniowa i odpowiedzialność SIGNAL IDUNA kończy się z upływem okresu ubezpieczenia, nie później jednak niż:
- w momencie rozpoczęcia imprezy turystycznej – w przypadku ubezpieczenia rezygnacji z imprezy turystycznej ,
- z momentem rozpoczęcia realizacji usługi turystycznej, której data jest najwcześniejsza ze wszystkich usług z pakietu – w przypadku wyjazdu pakietowego,
- uwaga ważne! z końcem dnia poprzedzającego dzień zakończenia imprezy turystycznej – w przypadku ubezpieczenia przerwania imprezy turystycznej

Sprawdź przedmiot, zakres ubezpiecznia i ograniczenia odpowiedzialności: Ogólne Warunki Ubezpiecznia Koszty Imprezy Turystycznej "Bezpieczne Rezerwacje".


POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU REZYGNACJI

W przypadku rezygnacji z imprezy turystycznej należy:

Dokumenty należy wysłać na adres: info.likwidacja@signal-iduna.pl  - informujemy, iż specjaliści SIGNAL IDUNA skontaktują się z Państwem, gdyby zaistniała konieczność udostępnienia dodatkowej dokumentacji.

KONTAKT:

SIGNAL IDUNA Polska TU S.A.
Biuro Obsługi Roszczeń, Ul. Siedmiogrodzka 9
01 – 204 Warszawa, Tel. +48 22 50 56 160

 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Koszty Imprezy Turystycznej "Bezpieczne Rezerwacje"

 Druk zgłoszenia szkody z tytułu ubezpieczenia kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej